A B G ETạp chí điện tử hay e-magazine (hay e-paper) - phiên bản điện tử của các ấn phẩm in của Thế Giới Vi Tính – PC World VN với cùng một nội dung và hình thức trình bày, có thể xem trên mạng, tại địa chỉ epaper.pcworld.com.vn, từ bất kỳ máy tính cá nhân nào kết nối Internet.